Všeobecné obchodní podmínky - dále jen  VOP

 

Všeobecné obchodní podmínky CA Engeltour

 1. Poskytovatel:

Kontaktní údaje prodávajícího: Markéta Horčičková, podnikající na základě živnostenského oprávnění, zapsaného v Praze, IČ: 03758575, tel. 604 323 224, mail. engeltour@centrum.cz,

Vavřenova 1170, Praha 4. Cestovní agentura organizuje vlastní jednodenní výlety (do 24 hodin) i výlety na objednávku pro individuální zájemce i skupiny dle dohody (dále jen „výlet“) a prodává vícedenní zájezdy cestovních kanceláří.

 1. Smluvní vztah:

Smluvní vztah mezi cestovní agenturou a zákazníkem vzniká v okamžiku, kdy zákazník emailem potvrdí závaznou objednávku výletu. Rezervace je platná po zaplacení celkové ceny výletu. Odesláním závazné objednávky zákazník stvrzuje souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami CA Engeltour.

 1. Cestovní doklady

Každý cestující, včetně dětí je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas, případně pokud to daná země umožňuje OP. Každý cestující je povinen si ověřit důležité informace související se vstupem do vybrané destinace, případně států, které při pozemní dopravě do vybrané destinace projíždí. 

 1. Cestovní pojištění

Cestovní pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu a CA ho nenabízí ani za poplatek. U cest mimo území ČR je zákazník povinen si sjednat cestovní pojištění individuálně. V případě, že zákazník nebude řádně pojištěn, bere na vědomí, že v případě ošetření je povinen uhradit veškeré náklady.

 1. Odpovědnost a omezení ze strany zákazníka

CA nepřebírá odpovědnost za obtíže zákazníka vyplývající z jeho zdravotního stavu a nedostatečné fyzické a psychické připravenosti. Zákazník se zúčastňuje výletu na vlastní nebezpečí.  Náročnost výletu je v případě nejasností vhodné předem zkonzultovat s CA. 

 1. Cena a způsob placení:

Při vzniku smluvního vztahu vzniká CA právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. Zákazník je povinnen uhradit cenu výletu jednorázově, a to do 14 dnů od potvrzení přijetí závazné objednávky. Pokud je přijetí závazné objednávky v kratší době, než je 14 dnů před uskutečním výletu, zákazník je povinnen uhradit cenu objednávky obratem, nejpozději do 3 dnů, a to tak, aby byla objednávka od zákazníka uhrazena před samotným konáním výletu (připsána na účet ). V případě objednávky ve velmi krátké době před konáním výletu (např. jeden nebo dva dny, kdy je jasné, že se částka nestihne na účet CA připsat, zašle zákazník kopii dokladu o zaplacení na email agentury). V případě neuhrazení ceny zájezdu k danému datu splatnosti je objednávka považována za zrušenou ze strany zákazníka.

 1. Forma placení

Platbu je možné provést těmito způsoby: složenkou nebo bankovním převodem na číslo účtu vedeného u ČS, číslo:000000-3768245359/0800. V každém případě je bezpodmínečně nutné pro identifikaci platby uvést variabilní symbol, který bude uveden v emailu potvrzujícím objednávku zákazníka a jméno a příjmení objednávajícího do zprávy pro příjemce.

8.     Zákazník má právo

a) Na poskytnutí všech služeb výletu dle programu (doprava, průvodcovské služby a další služby dle popisu konkrétního výletu)

b) na včasné a přesné informace o programu výletu, časech odjezdů a případných změnách

c) zrušit svoji účast na výletu, kdykoliv před jeho zahájením (viz. storno podmínky bod 7)

d)  na náhradní termín nebo neprodlené vrácení celé ceny výletu v případě zrušení výletu ze strany poskytovatele bez ohledu na storno podmínky. Vyjímku tvoří zásah vyšší moci, v takovém případě klient na náhradu nemá nárok. 

 1. Storno podmínky

Účast na výletech může zákazník kdykoliv zrušit za dodržení těchto storno podmínek:

a) Od zaplacení do 31 dnů před odjezdem zaplatí zákazník storno poplatek 100,- Kč,

b) 30 – 16 dnů před odjezdem zaplatí zákazník storno poplatek 50% z celkové ceny výletu,

c) 15 – 6 dnů před odjezdem zaplatí zákazník storno poplatek 90% z celkové ceny výletu,

d) 5 dnů a kratší dobu před odjezdem zaplatí zákazník storno poplatek 100% z celkové ceny výletu.

Pro stanovení storno poplatku je rozhodné datum, kdy CA Engeltour  obdrží písemné oznámení o zrušení objednávky ze strany zákazníka.

 1. Nečerpání služby

Pokud zákazník objednávku u poskytovatele nezruší, ale přesto objednané služby ve smluveném čase nečerpá, považuje se tato situace za zrušení služby v okamžiku plánovaného začátku a nevzniká tedy nárok na vrácení zaplacené částky.

 1. Odmítnutí zákazníka

Cestovní agentura má právo odmítnout objednávku zákazníka, který v minulosti opakovaně učinil objednávku a neuhradil ji v době splatnosti.

 1. Změna odjezdových časů

Cestovní agentura si vyhrazuje právo na změnu odjezdových časů a vlakových spojů. Je povinna o tom uvědomit včas zákazníka, nejméně 3 dny před plánovaným odjezdem. Učinit tak může elektronickou poštou nebo telefonicky.

 1. Odpovědnost za škody

Cestovní agentura neodpovídá za škody způsobené klientovi třetí osobou na jeho osobě, zdraví či majetku během výletu.

 1. Ochrana osobních dat

Všechny osobní údaje zákazníka budou použity jen pro profesní potřeby cestovní agentury a nebudou poskytnuty třetí osobě, v souladu se zákonem č.101/2000 Sb.

 1. Ostatní informace

U osob mladších 15 let je účast podmíněna doprovodem účastníka staršího 18 let, není-li u výletu stanoveno jinak (dětské výlety, školní výlety). Pokud s účastníkem necestuje zákonný zástupce, ale např.: prarodič, je nutný písemný souhlas zákonného zástupce s doprovodem jiné osoby než zákonného zástupce s  podpisem zákonného zástupce. U osob ve věku 15-18 let, cestují-li sami bez doprovodné osoby starší 18 let, je nutný písemný souhlas zákonného zástupce  

 

Zpracování a ochrana osobních údajů (GDPR)


   Cestovní agentura  je správcem osobních údajů, což znamená, že provádí shromažďování, uchování a zpracování osobních údajů dle nařízení EP a rady EU č. 679/2016.
   Osobní údaje zákazníků zpracováváme zákonným způsobem a uchováváme je po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány a to způsobem zajišťujícím ochranu před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou.

Zpracováváme zpravidla tyto kategorie osobních údajů:

identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, číslo a platnost cestovních dokladů, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa

kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa

další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, údaje o zdravotním stavu (zdravotní hendicap…), údaje o objednaných službách

Osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy, ze zákonných důvodů nebo z našeho oprávněného zájmu.

Jde o zpracování údajů:

- pro účely plnění smluvního vztahu

- pro účely plnění našich zákonných povinností

Osobní údaje popsané v tomto dokumentu zpracováváme s ohledem na jejich maximální zabezpečení a v souladu s platnými právními předpisy. 

Vaše údaje předáváme dalším subjektům, se kterými byla uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů za účelem plnění smluvního vztahu nebo z plnění zákonných povinností.

Osobní údaje získáváme při poptávce či sepsání smlouvy o zájezdu, při telefonické a elektronické komunikaci či v rámci návštěvy v cestovní agentuře.

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte:

- právo na přístup k vašim osobním údajům a pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme,

- právo na opravu a doplnění vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje,

- právo na výmaz vašich osobních údajů

 

 

Tyto všeobecné podmínky jsou účinné od 1. 2  2020 do odvolání.